Connect with us

Kosovo

Bajram Ljatifi zamjenik predsjednika Ustavnog Suda Kosova

Objavljeno

-

Na današnjoj Administrativnoj sjednici sudije Ustavnog suda Republike Kosovo su reizabrali sudiju Bajrama Ljatifija, za zamjenika predsjednika Suda.

Bajram Ljatifi imenovan je za sudiju Ustavnog suda Kosova 9. avgusta 2018. godine, dok je 17. septembra 2018. godine izabran u prvom mandatu za zamjenika predsjednika Suda.

Novi mandat zamjenika Ljatifija počinje 18. septembra 2021. godine i trajaće 3 godine.

Biografija

Bajram Ljatifi Studije prava, sudija Bajram Ljatifi, je završio 1984. godine na Pravnom fakultetu na Univerzitetu u Prištini.
U periodu od 1985-1988. radio je kao pripravnik i referent pravnik a zatim u periodu od 1988 – 2000. i kao sekretar u Društvenom preduzeću za proizvodnju nakita od zlata i srebra „Filigran“ sa sjedištem u Prizrenu. Tijekom rada u ovom preduzeću menađirao je opštom, pravnom i kadrovskom službom i bio je odgovoran da kao opunomoćeno lice zastupa ovaj pravni subjekat u svim sporovma pred redovnim sudovima, sudovima udruženog rada i privrednim sudovima, kao i kod drugih nadlježnih državnih organa.
U periodu od 1999 – 2008. radio je kao profesor ustavnog i drugih pravnih predmeta u Srednjoj ekonomskoj školi u Prizrenu na pravnim i ekonomskim smjerovima u nastavi na bosanskom jeziku.
U vrijeme mandata upravljanja izborima od strane OSCE-a u dva navrata, u periodu od 2003 – 2004. i od 2006 – 2008. godine, imenovan je od strane Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za člana Centralne izborne komisije Kosova a nakon proglašenja nezavisnosti Republike Kosovo, u periodu od 2008 – 2018., imenovan je od strane Predsjednika Republike za člana ove institucije uzastopno još tri mandata.
Učestvovao je na okruglim stolovima parlamenta i stručnjaka u organizaciji OSCE-a o ustavnim pitanjima sa posebnim osvrtom na ljudska prava i prava nevećinskih zajednica u periodu prije donošenja ustava.
Od maja 2007. do aprila 2008. godine, radio je kao član Ustavne komisije na izradi prvog Nacrta Ustava Republike Kosovo.
1. godine, bio je član Sveobuhvatne vladine radne grupe za izradu nacrta zakona koji su proizilazili iz Sveobuhvatnog prijedloga Ahtisarijevog paketa o rješavanju statusa Kosova.
U periodu od 2008 – 2010. godine radio je kao politički savjetnik za pravna pitanja Ministra Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja u Vladi Republike Kosovo.
Radio je 2011. i 2012. godine kao pravni ekspert pri Parlamentarnoj komisiji na izradi nacrta amandmana na Ustav Republike Kosovo, kao i na izradi Nacrta zakona u vezi okončanja nadlježnosti međunarodnim organizacijama angažovanih u procesu nadgledanja nezavisnosti Republike Kosovo.

Radio je i kao pravni ekspert pri Komisiji za izradu nacrta zakona o izbornoj reformi.
Bio je član Komisije za izradu nacrta Statuta Opštine Prizren 2001. i 2008. godine, kao i član Komiteta za zajednice Skupštine opštine Prizren.
Bio je učesnik mnogih domaćih i međunarodnih foruma iz oblasti vladavine prava, ljudskih prava, prava manjina i izbornih prava u organizaciji USAID-a, IFES-a, OSCE-a, ACEEEO-a i AWEB-a.
Certifikovani je međunarodni posmatrač izbornih procesa i posmatrao je izbore u više država: Albaniji, Makedoniji, Poljskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sjedinjenim Američkim Državam, itd.
U svojoj pravnoj karijeri, sudija Bajram Ljatifi, dobio je mnoga javna priznanja i nagrade. Između ostalog Nagradu za pravdu “Heroi Sali Çekaj” od strane Ministra pravde za izuzetan doprinos na izradi Prvog Ustava Republike Kosovo.
Zahvalnicu Centralne izborne komisije za izuzetan rad na sprovođenju izbornog procesa 2007. godine. Zahvalnicu od strane zamjenika Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara za izgradnju institucija i Predsjedavajućeg Centralne izborne komisije za profesionalan rad na Izbornim forumima u pronalaženju izmjena za izborne postupke i predlaganje budućeg pravnog okvira za izbore.
Otac je jednog djeteta.

Raif Kasi
(Info-ks.net)

Advertisement
Komentariši

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply