Petak, April 10, 2020

Naziv Gora označava planinu obraslu šumom. Gora je visokoplaninska župa oivičena Šar planinom sa istoka i juga, Korabom i Vracom na jugu, Galaičem i Koritnikom na Zapadu i Opoljem na severu. Nalazi se u slivovima reka: Plavske, Radeške, Karadžine, Brodske, Resteličke, Šištevačke, Čaljanske i Radike. Klima je oštra planinska, sa povremenim uticajem mediteranske. Ima 29 naselja, od kojih:.

18 na Kosovu: Dragaš, Restelica, Ljubovište, Kukuljane, Radeša, Leštane, Dikance, Bačka, Brod, Donja i Gornja Rapča, Mali i Veliki Krstac, Mlike, Vranište, Orćuša, Globočica, Kruševo i Zli Potok.

9 u Albaniji: Šištavec, Orešek, Crnoljevo, Borje, Orgosta, Košarište, Pakiša, Zapod i Orciklje.

2 u Makedoniji: Urvič i Jalovjane.

 

Kosovski dio Gore ima površinu od 309,6 km² (bez 76 km² u oblasti Radike koje je Makedonija uzurpirala 1992. godine uz pomoć UN-a i tadašnjeg državnog i opštinskog rukovodstva) i 17 000 stanovnika (1991) odnosno gustinu naseljenosti od 55 st/km². Posle rata 1999. u Gori je ostalo oko 10 000 stanovnika, pa je sadašnja gustina naseljenosti oko 31 st/ km² sa daljim opadanjem. Gora i gorska naselja sa sadašnjim ili sličnim imenima su spominjana još od davnina. Gora se spominje u turskim defterima iz 1452/5, u njima su zapisana skoro sva gorska sela sa brojem kuća, imenom i prezimenom vlasnika kuće i prihodom za pojedina sela. Prije II sv. rata kompletna Gora je pripadala Vardarskoj banovini sa sjedištem u Skoplju. 1925. dolazi do promene srpsko-albanske granice pa 9 gorskih sela ostaju u Albaniji. 1992. Makedonija dobija neovisnost pa još 2 sela su i administrativno odvojena od Gore. U Gori sada (deklarativno) živi 100% muslimana.